TRỤ SỞ BỘ NGOẠI GIAO – HÀ NỘI

  04/07/2016

  Admin

Bo ngoai giao

Elevator No. Số lượng Model
P1-P4 4 Nexway
P5-P6 2 Nexiez-MRL
P7 1 Nexiez-MRL