Tiêu chuẩn an toàn

  04/07/2016

  Admin

1. TCVN 5744: 1993 Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
2. TCVN 5866: 1995 Thang máy - Cơ cấu an toàn cơ khí
3. TCVN 5967: 1995 Thang máy - Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng - Yêu cầu an toàn
4. TCVN 6395: 1998 Thang máy điện – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt 
5. TCVN 6396: 1998 Thang máy thuỷ lực – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
6. TCVN 6397: 1998 Thang cuốn và băng chở người – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt 
7. TCVN 6904: 2001 Thang máy điện – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt 
8.  TCVN 6905: 2001 Thang máy thuỷ lực – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt 
9.  TCVN 6906: 2001 Thang cuốn và băng chở người – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt